Subsidie

Plaatselijk Belang Lemele (PBL) ontvangt jaarlijks een bedrag van de gemeente Ommen uit de subsidiepot Kleine Kernen. Dit bedrag wordt door de gemeente Ommen verstrekt voor projecten en evenementen die de sociale cohesie binnen Lemele (dorp + buitengebied) versterken.

PBL beheert het van de gemeente ontvangen bedrag en besteedt dit door het verstrekken van subsidies aan lokale initiatieven. PBL legt hierover jaarlijks verantwoording af aan zowel de Algemene Ledenvergadering PBL als de gemeente Ommen.
Alle verenigingen, stichtingen en andere initiatieven uit Lemele kunnen aanspraak maken op subsidie. Toekenning geschiedt door het bestuur van PBL aan de hand van een aantal criteria, die voortkomen uit de 7 thema’s die worden aangegeven in het Kleine Kernen beleid van de gemeente Ommen. Daarnaast heeft PBL werkwijze vastgesteld en een aantal voorwaarden bepaald waaraan een subsidieaanvraag moet voldoen.

Werkwijze
Jaarlijks in oktober stuurt PBL de haar bekende verenigingen, stichtingen en initiatieven een exemplaar van het aanvraagformulier waarmee subsidie aangevraagd kan worden. Op het formulier dient het te subsidiëren initiatief beschreven en onderbouwd te worden, zowel inhoudelijk als financieel.

Natuurlijk staat het anderen ook vrij subsidie aan te vragen als zij menen daarvoor in aanmerking te komen. Het aanvraagformulier is te vinden op www.lemele.info.
In zijn februarivergadering behandelt het bestuur de tot op dat moment door het secretariaat ontvangen aanvraagformulieren en neemt hierover een besluit. De penningmeester informeert de aanvragers daarover via e-mail. Bij een positief besluit worden in deze e-mail ook de momenten van uitkeren en de voorwaarden waaronder vermeld.

Subsidieaanvragen die na 1 februari binnenkomen worden in de eerste vergadering na ontvangst behandeld. Aanvragers moeten er dan wel rekening mee houden dat het volledige beschikbare subsidiebedrag al (grotendeels) vergeven is.

Beoordelingscriteria
De activiteit
• betreft tenminste één, maar liefst meer van de thema’s
o Voorzieningen
o Wonen
o Bedrijvigheid
o Platteland
o Verkeer
o Toerisme/Recreatie
o Welzijn

• betreft een nieuwe activiteit of is een versterking cq. voortzetting van/aanvulling op een bestaande
• bedient één of meer duidelijk omschreven doelgroepen.

Voorwaarden
• de subsidie wordt aangevraagd door het verzenden van een volledig ingevuld aanvraagformulier naar het secretariaat van PBL
• subsidie moet aangevraagd worden voordat de activiteit van start gaat
• het organiseren van de activiteit is in handen van vrijwilligers die daarvoor geen vergoeding ontvangen;
• een subsidieaanvraag gaat vergezeld van een onderbouwde begroting, zoveel mogelijk gebaseerd op offertes en eerdere realisaties
• de subsidie van PBL is niet de enige inkomstenbron
• het subsidiebedrag is maximaal € 2.500,==
• gesubsidieerde evenementen dragen actief uit dat Plaatselijk Belang Lemele subsidie verstrekt, bijvoorbeeld door het plaatsen van borden of het vermelden in een programmaboekje. Voor het logo kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Tot slot
Het bestuur van PBL is te allen tijde bevoegd wijzigingen aan te brengen in werkwijze,
beoordelingscriteria en voorwaarden, mits deze wijzigingen binnen het Kleine Kernen beleid
passen.

Download hier het subsidieformulier

In onderstaand overzicht ziet u waaraan eerder subsidie is verleend:

 • Ichtus

 • Bowlsclub

 • Lemels Arfgoed

 • Bargzangers

 • Dodenherdenking

 • Autorodeo

 • Oud-Hollandse markten

 • CPO

 • Lemele Creatief

 • Dibbes BBQ Festival

 • Lemele gaat LOS

 • Ontmoetingen ouderen: koffie-ochtenden, huifkartocht en eten met ouderen