Beste dorpsgenoot,

Lemele is van ons allemaal. Plaatselijk Belang Lemele wil daarom samen met u
nadenken over de toekomst van ons mooie dorp. Wat zijn onze dromen? Wat vinden
we belangrijk als het gaat over wonen, over zorg? Hoe houden we Lemele vitaal? Met
uw inbreng maken we een DorpsAmbitiePlan, waarbij ieders inbreng belangrijk is.
Van jong en oud. Of je nou geboren bent in Lemele of hier later bent komen wonen.
Tijdens onze jaarlijkse ledenvergadering op 21 maart a.s. vertellen we, naast de vaste
en formele zaken, kort wat we als Plaatselijk Belang doen en vertellen enkele
dorpsgenoten welke mooie initiatieven er al zijn in Lemele.

Na de pauze gaan we de bouwstenen ophalen voor ons DorpsAmbitiePlan. Een
kompas voor de toekomst die we ook richting de gemeente gebruiken om te laten
zien waar Lemele echt op zit te wachten. Niemand weet namelijk beter wat er
belangrijk is voor onze leefomgeving dan wij zelf!
We hebben tijdens de avond 5 thematafels. U kunt er in 3 rondes bij 3 aanschuiven.
Welke dat zijn bepaalt u gewoon op de avond zelf, nadat u misschien geïnspireerd
bent geraakt door de verhalen in het eerste deel.

Na deze avond schrijven we, samen met het bureau AnnoNu, het DorpsAmbitiePlan
Lemele, waarop iedereen, ook wie niet aanwezig kan zijn, natuurlijk nog alle
gelegenheid krijgt om te reageren. En als het plan er definitief ligt, begint het pas
echt. Want dromen worden werkelijkheid als mensen samenwerken. Maar daarover
later meer!

Wilt u met ons meedenken over de ingrediënten voor het DorpsAmbitiePlan, kom dan
op 21 maart om 19.30 uur naar Zaal Dijk in Lemele. Hieronder treft u de volledige
agenda aan.

AGENDA
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen / Ingekomen stukken
3. Verslag ledenvergadering 25 maart 2019 (bijgesloten)
4. Verslag van de activiteiten 2019-2021
5. Financieel jaarverslag van de penningmeester (bijgesloten)
6. Verslag van de kascontrolecommissie en benoeming nieuw
kascontrolecommissielid
7. Bestuursverkiezingen
Aftredend en herkiesbaar:
Adri van Dulst, Erjan Schuurman en Marieke Kramer
Aftredend en niet herkiesbaar:
Marjan van Lunteren – zittingstermijn verlopen
Het bestuur heeft Paulineke Eigenhuis en Anton Roddenhof bereid gevonden om
zitting te nemen in het bestuur en vragen de leden akkoord te gaan met
benoeming. Als u zelf een bestuursfunctie ambieert, meld u dan voor de
jaarvergadering als kandidaat bij het bestuur via info@pblemele.nl
8. CPO en stand van zaken mbt het wonen in Lemele
9. Adri Pouw; initiatief vergroening / sedum daken
10. Werkgroep Energietransitie
11. Sluiting ledenvergadering

**** PAUZE van 20.30 – 20.45 uur ****

Na de pauze staat de dorpsvisie (Dorps Ambitie Plan) op de agenda. Samen met u
willen wij (in kleinere groepjes) nadenken over 5 thema’s.
Thema’s:
1. Vitaal Lemele
2. Wonen in Lemele
3. Duurzaam Lemele
4. Noaberschap
5. Nog in te vullen. Heeft u ideeën/suggesties of u wilt iets bespreken wat niet
hierboven aan bod komt, dan is er ruimte om dat hier te doen. Uw onderwerp kunt u
ook van te voren mailen naar info@pblemele.nl. Dan kijken wij hoe dat in te vullen.
Einde omstreeks 22.00 uur.

Mocht u er niet bij kunnen zijn dan komt er echt nog een tweede kans, want we gaan
mooie voorbeelden ophalen over wat er allemaal al gebeurt in Lemele om het plan te
verfraaien. Zo wordt het helemaal van, voor en door Lemele!

Zien wij u ook op 21 maart?
Graag tot dan!