Beste dorpsgenoten,

de onderstaande brief is opgesteld voor de bewoners van de gemeente Hellendoorn betreffende een bestemmingsplanwijziging voor de Ommerweg 150. Omdat ons dorp Lemele deze wijziging ook aangaat, delen we deze brief met jullie. Voor alle vragen kunt u een mail sturen aan: buurtschappen@gmail.com.

De brief:
“Zoals misschien al bekend is, is de eigenaar (Keur&Rumph) van locatie Aktief Overijssel (Hancate, gemeente Hellendoorn, bij het grote kruispunt) van plan om op deze locatie een zorginstelling (Oranjeborg) te vestigen. Een aantal buurtbewoners waren hierover ingelicht maar het merendeel heeft dit vernomen uit de media.

De zorg van Oranjeborg is gericht op volwassen mannen met een licht verstandelijke beperking (LVB), veelal in combinatie met psychische en/of verslavingsproblematiek, de zogenoemde dubbel of triple diagnose. Deze mannen zijn door de complexiteit van de huidige samenleving vastgelopen en aan de rand van de maatschappij beland. In dit geval zou het gaan om permanente huisvesting en begeleiding van 30 mannen in een ‘open’ locatie. Dit betekent dat de cliënten in en uit kunnen lopen wanneer zij dat zouden willen.

Na de berichtgeving in de krant ontstonden er vragen in de buurt. Naar aanleiding van deze vragen werd er op 9 mei jl. een informatieavond georganiseerd in het Gemeentehuis van Hellendoorn. Grote afwezige was Oranjeborg zelf en de betrokken wethouder. De opkomst vanuit de buurt was enorm, meer dan de projectontwikkelaars hadden verwacht.

Keur&Rumph hadden een presentatie over de toekomstplannen maar konden inhoudelijk geen vragen beantwoorden, de informatieavond werd dan ook voortijdig beëindigd. De onrust onder de buurtbewoners bleef en werd eigenlijk alleen maar groter. Veel buurtbewoners kregen de indruk dat er al veel ‘achter de schermen’ is afgesproken en voelden zich na afloop van de presentatie niet serieus genomen.

Er is inmiddels een werkgroep gevormd die actief bezig is om informatie te verzamelen.

Het doel van deze werkgroep is om de buurtbewoners beter te informeren met de juiste informatie, inspreekrecht aan te vragen bij de verschillende commissie vergaderingen om ook de gemeente te laten weten dat er daadwerkelijk wel gegronde vragen zijn vanuit de buurtschappen en dat we niet zomaar willen dat aan het principeverzoek akkoord wordt gegeven. We hebben als werkgroep onderzoek gedaan naar de andere locaties van Oranjeborg, we hebben mensen die werken met deze doelgroep die inhoudelijk wel veel weten, maar bovenal willen we jullie vragen naar voren brengen en duidelijk maken dat een bestemmingsplanwijziging van deze locatie van recreatie naar zorg niet past in onze woonomgeving. Bestemming zorg gaat inhouden dat er zorg mag worden verleend in de breedste zin van het woord. Anders dan de gemeente aangeeft valt dit niet te kaderen. Daarom gaan wij een handtekeningenactie opzetten. Wij willen hiermee de buurtbewoners en de gemeente laten inzien wat een dergelijke wijziging voor invloed heeft op de duurzaamheid, leefbaarheid en veiligheid van onze woonomgeving. Het potentieel risico is te groot.

Op 28 mei a.s. is er een vergadering van de Commissie Samenlevingszaken waarin Lokaal Hellendoorn vragen gaat stellen, helaas kunnen we geen spreekrecht aanvragen maar we zullen aanwezig zijn als toehoorder. Zijn er vragen over deze werkgroep of andere gerelateerde zaken over deze bestemmingsplan wijziging stuur dan een mail naar: buurtschappen@gmail.com. Wij zullen jullie vragen bundelen en meenemen.”