Plaatselijk belang

Plaatselijk Belang Lemele is een niet-politieke vereniging, die zich ten doel stelt op te komen voor het algemene belang van de inwoners en Lemele naar buiten toe te vertegenwoordigen. Het kan als ontwikkelaar / initiatiefnemer optreden en soms als verschaffer van een rechtspersoon.

 

Vrijwel alle inwoners zijn lid van PB Lemele en betalen jaarlijks een kleine contributie.

 

Het bestuur is een goede afspiegeling van de Lemeler samenleving en bepaalt samen met haar leden de richting, de thema’s en de onderwerpen waar zij zich voor inzet.

 

PB Lemele is lid van de Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen. Het OVKK zet zich in voor de leefbaarheid van de kleine kernen in Overijssel d.m.v. het ondersteunen van allerlei projecten.
 

 

Bestuur:

Gerrit Jan Hallink (voorzitter)  
Harold Dubbink (vice-voorzitter) LOG/buitengebied, verkeer, bedrijven, St. Lemele Leeft

Giselle Ras

(secretaris)

notulen, nieuwsbrieven, website
Adri van Dulst (penningmeester) subsidies, kleine kernen beleid, Sociaal Domein
Marieke Kramer website
Marjan van Lunteren bibliotheek, glasvezel, Sociaal Domein, jongeren
Erjan Schuurman CPO

Secretariaat:

Giselle Ras  

Kerkweg 7

 
8148 PX Lemele  
Telefoon: 0572 330266
Email: info@pblemele.nl
Bank: NL80 RABO 0348 9133 38
KvK: 40060736
RSIN: 813718934

 

 Fotografen:

Giselle Ras 0572 330266 luusgies@gmail.com

Jan-Willem Brinkhuis

0641272994 jwbrinkhuis@hotmail.com

Voor het fotograferen van alle gebeurtenissen en activiteiten in Lemele. Bij voorkeur een mail sturen naar beide fotografen zodat ze onderling kunnen overleggen wie, waar naar toe gaat.

Beheer website
:


Jan-Willem Brinkhuis & Marieke Kramer

 

Email: info@pblemele.nl

 

 

 

Privacystatement

 

Plaatselijk Belang Lemele verwerkt persoonsgegevens. Dit doen we ten behoeve van: 

 

1.       Het functioneren van de vereniging, zoals: Het bijhouden van de ledenadministratie

               Het versturen van uitnodigingen voor de jaarlijkse ledenvergadering

              Het conform S€PA incasseren van de contributie

                 

2.       Het behartigen van de belangen van de leden, zoals:

               Het verzenden van een nieuwsbrief 

               Het delen van kennis en ervaringen

                 

3.       Het onderhouden van relaties met  externe partijen waarmee informatie wordt uitgewisseld, zoals de gemeente Ommen, Stimuland, OVKK, stichting Hoog Overijssel  e.d.:

                                               

Afhankelijk van het doel verzamelt Plaatselijk Belang Lemele de volgende persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, IBAN, telefoonnummer, e-mailadres, relevante functie/vereniging. 

 

De verzameling van persoonsgegevens blijft beperkt tot alleen datgene wat echt nodig is en wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze worden verwerkt.

 

De verzameling van persoonsgegevens wordt bewaard op een pc, beveiligd met een wachtwoord en een virusscanner.  

 

Plaatselijk Belang Lemele verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor specifieke activiteiten en altijd na toestemming van betrokkenen. De persoonsgegevens worden dan op voorwaarde van vertrouwelijkheid en eenmalig gebruik ter hand gesteld.

 

Van de activiteiten/evenementen in en rond Lemele worden foto’s op de website www.lemele.info en de facebookpagina www.facebook.com/pblemele/ geplaatst.  Uitgangspunt daarbij is dat het om openbare of voor PBL-leden toegankelijke evenementen gaat waarbij vastlegging op foto en film door iedereen als logisch ervaren wordt. Bij selectie van de te plaatsen foto’s stelt PBL zich op als goed huisvader. Wie bezwaar heeft tegen plaatsing van een specifieke foto waarop hij zichtbaar is, kan dit kenbaar maken bij het secretariaat,  waarna de foto verwijderd wordt.  

 

Bij bezoek aan onze website www.lemele.infoworden geen cookies geplaatst.

 

De secretaris en penningmeester van Plaatselijk Belang Lemele zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor  de opslag en de verwerking van persoonsgegevens.

 

Relaties van Plaatselijk Belang Lemele hebben te allen tijde de mogelijkheid om hun persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. Verwijderen van persoonsgegevens van leden betekent automatisch het opzeggen van het lidmaatschap.

Voor dit inzien, corrigeren en/of verwijderen kan contact worden opgenomen met het secretariaat via info@pblemele.nl 

 

www.lemele.info